BREXIT – posledice za industrijo transporta | Taho Center

BREXIT – posledice za industrijo transporta

Prejeli smo številna vprašanja naših strank, ki želijo bolje razumeti posledice verjetnega izstopa Velike Britanije iz Evropske Unije (EU).

Misli naših strank se osredotočajo na sledeča tri glavna področja:

• Zakon o urah voznikov
• Izdajanje dovoljenj za operaterje
• Certificiranje strokovne usposobljenosti voznikov

Pozornost smo posvetili verjetnemu vplivu na kratki rok in predvideli možen razvoj na srednji in dolgi rok. Prosimo upoštevajte: to so razmišljanja Novadata in vrste drugih strokovnjakov iz industrije transporta.

Kratkoročne posledice

Na kratki rok se na teh treh ključnih področjih ne bo nič spremenilo. Kot je sedaj že dobro dokumentirano po rezultatu referenduma, Velika Britanija trenutno še vedno ostaja članica ES. Po sklicevanju na člen 50 Lizbonske pogodbe (ki določa, kako članica lahko prostovoljno izstopi iz ES) bo imela Velika Britanija na voljo maksimalno 2 leti, da se z državami članicami ES pogaja o pogojih.
Bodimo torej jasni: za sedaj, vse dokler se Velika Britanija uspešno ne dogovori o pogojih za izstop iz ES, bo ostala članica in zato obstoječa pravila ostanejo v veljavi, vključno s tistimi, ki urejajo cestni promet.

Srednje do dolgoročne posledice

Nikakor ne želimo poenostavljati te zapletene situacije, pa vendar menimo, da ni nerealno nakazati, da bo tudi v srednje do dolgoročnem obdobju zelo malo bistvenih sprememb. Kakorkoli, napovedovanje prihodnosti je nekoliko težje in lahko podamo samo mnenje s pridržkom, ne pa dejanskih izjav.

Poglejmo si sedaj verjetne izide za vsako posamezno zgoraj navedeno področje po verjetnem izstopu Velike Britanije iz ES:

Zakon o urah voznikov (Drivers’ Hours Law)

Trenutno je Velika Britanija zavezana k Uredbi ES 561/2006 (v splošnem poznana kot ES Pravila). Zelo verjetno je, da se bo po izstopu Velike Britanije iz ES zgodila ena od teh dveh v nadaljevanju opisanih stvari. Prvič, Velika Britanija bo nadaljevala s spoštovanjem ES Pravil. Članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), katerega članstvo vključuje tudi Norveško, Liechtenstein in Islandijo, čeprav te države niso članice ES, dejansko še vedno sledijo ES Pravilom. Švica ni niti članica ES, niti članica EGP, pa vendar je del enotnega trga in se je ravno tako odločila, da sprejme ES Pravila. Če predpostavljamo, da bi Velika Britanija lahko sledila švicarskemu modelu ali pa bi se lahko pridružila EGP, obstaja velika možnost, da bo vlada Velike Britanije sprejela (in tako še naprej upoštevala) obstoječa ES Pravila.

V primeru, da bi se po trgovinskih pogajanjih soočili s tem, da Velika Britanija zapušča enotni trg, potem je druga možnost ta, da bo Velika Britanija enostavno upoštevala AETR Pravila. Okrajšava AETR pomeni ‘Accord Européen sur les Transports Routiers’ (ali v prevodu ‘Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne prevoze). Velika Britanija, skupaj z drugimi 48 državami, bo zelo verjetno ostal podpisnica Sporazuma AETR 2010. Pravila, zapisana v tem Sporazumu iz leta 2010 praktično v vseh pogledih odražajo ES Pravila. Zatorej, tudi če Velika Britanija tehnično sprejme različen sklop pravil, v realnosti velja, da dejanska pravila, katera upoštevajo britanski vozniki, ostajajo enaka. Zaradi tega vozniki iz Velike Britanije v vseh vidikih pravil, ki se nanašajo na ure voznikov, zelo verjetno ne bodo našli nobene pomembne razlike.

En sklop pravil, ki bi lahko bil predmet nekaterih sprememb, so Pravila za delovni čas za voznike (Working Time Rules for drivers), vendar pa je verjetno, da je to v veliki meri odvisno od tega, ali bo Velika Britanija ostala del enotnega trga ali ne.

Izdajanje dovoljenj za operaterje (Operator Licensing)

Trenutno so operaterji v Veliki Britaniji zavezani bodisi k spoštovanju zakona o tovornem prometu blaga (Izdajanje dovoljenj za operaterje) iz leta 1995 (Goods Vehicle (Licensing of Operators) Act 1995) ali Zakona iz leta 1981 o vozilih za javni potniški promet (Public Passenger Vehicles Act 1981). Oba zakona sta del zakonodaje Velike Britanije, zato je zelo malo verjetno, da bo prišlo do kakršnihkoli pomembnih sprememb tako na srednji kot tudi na dolgi rok.

Certificiranje strokovne usposobljenosti voznikov (Driver CPC)

Številni so, ki verjamejo, da bo Brexit pomenil konec za Driver CPC. Kakorkoli, obstaja nekaj pomislekov, katerim je vredno nameniti nadaljevanje razprave.

Prvič, Driver CPC je ES Direktiva in ne Uredba. ES Direktiva 2003/59/ES (o začetni kvalifikaciji in periodičnem šolanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov) postavlja okvir, kateremu morajo slediti ostale Države članice ES. Velika Britanija je morala uzakoniti to direktivo z zakonskim instrumentom: “ROAD TRAFFIC The Vehicle Drivers (Certificates of Professional Competence) Regulations 2007” (CESTNI PROMET: Predpisi za voznike tovornih vozil (Certificiranje strokovne usposobljenosti), 2007) .

S tem je Driver CPC postal del zakonodaje Velike Britanije. Zatorej, da bi opustila ta pravila (in Driver CPC), bi morala vlada Velike Britanije v bistvu razveljaviti svoj lasten zakon. Zelo malo verjetno je, da bi bila to prednostna naloga katerekoli vlade v naslednjih petih letih ali podobno.

Drugi premislek je, da bistvo takega šolanja pomeni izboljšanje znanja voznikov in varnosti; politično željo, da se tak zakon razveljavi, bi se morda najlažje opisalo kot nenaklonjeno.

In še končni premislek: če želi Velika Britanija ohraniti močne trgovinske vezi z ES, potem je verjetno, da se bo od bodoče britanske vlade zahtevalo, da ima zakon, ki izpolnjuje veljavno ES Direktivo. Tudi če se Velika Britanija odloči za sprejem predhodno omenjenih AETR Pravil, bo spet imela malo izbire, vendar bo morala imeti nekaj zakonodaje v zvezi z Driver CPC. Člen 5 Sporazuma AETR 2010 posebej navaja, da morajo vozniki v 49 pogodbenih državah imeti “potrdilo o strokovni usposobljenosti.”

Ker Velika Britanija trenutno vzdržuje obdobje negotovosti glede prihodnjih mesecev (ali morda celo let), obstaja zelo velika verjetnost, da bo v zvezi z urami voznikov, izdajanjem dovoljenj za operaterje in certificiranjem strokovne usposobljenosti voznikov, vse tisto, kar zadeva cestni transport (potniški ali tovorni promet), v bližnji prihodnosti doživelo zelo malo ali skorajda nič sprememb.

Mark Lewin

prevod pripravil Taho center