Splošna vprašanja | Taho Center

Splošna vprašanja

Vprašanja in odgovori

Kaj je digitalni tahograf?
Digitalni tahograf je nadzorna naprava za cestni transport. Digitalni tahograf sestoji iz enote v vozilu (Vehicle Unit, v nadaljevanju VU), ki vključuje tiskalnik, dve reži za kartice in zaslon. Prek zavarovanega senzorja je povezana na menjalnik. VU enota predstavlja možgane sistema. Ta enota je sposobna v masovnem pomnilniku 12 mesecev vzdrževati podatke o voznikih in obdobjih njihove vožnje ter obveznostih. Poleg tega ta enota med drugim vzdržuje tudi podatke, vezane na napake, poskuse poseganja v sistem, prekomerno hitrost, podrobnosti o kalibriranju ter čas dostopa do podatkov, na primer s strani policije. Digitalni tahograf deluje s pametnimi karticami. Vozniki, podjetja (operaterji), preizkuševališča (delavnice za tahografe) in uslužbenci nadzornih organov (na primer policija) imajo vsak svoje kartice glede na svoje specifične potrebe. Te kartice jim omogočajo uporabo in/ali dajejo dostop do podatkov v VU.
Od kdaj je uporaba digitalnega tahografa obvezna?
Nove roke sta dne 6. decembra 2005 sprejela Svet EU in Evropski parlament v okviru tekočega zakonodajnega postopka za Uredbo (EES) št.3820/85. Roki so v veljavo stopili 20 dni po objavi te Uredbe. Uredba ES št. 561/2006 je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 11. aprila 2006 in digitalni tahograf postane obvezen od dne 1. maja 2006.
Od kdaj morajo biti vozila opremljena z digitalnimi tahografi?
Po sprejetju novih rokov (od 1. maja 2006) morajo biti vsa vozila, za katere se vloži zahtevek za registracijo, opremljena z digitalnim tahografom.
Ali bo potrebno vsa vozila z analognimi tahografi preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi?
Ne. Z uvedbo digitalnih tahografov ni potrebe po preureditvi obstoječih vozil. Ta Uredba velja samo za tista vozila, za katera se po sprejetju terminskih rokov prvič vlaga zahtevek za registracijo. Vsekakor pa vam v primeru okvare vašega analognega tahografa priporočamo, da se obrnete na nas in preverite, kakšno vrsto tahografa morate vgraditi v vaše vozilo.
Na kakšni zakonski podlagi se uvaja digitalni tahograf?
V Evropski uniji je uporaba digitalnega tahografa obvezna na osnovi Uredbe Sveta (ES) št. 2135/98, ki dopolnjuje Uredbo Sveta (EES) št. 3821/85 in Direktivo Sveta št. 88/599/EES. Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002 uvaja vse tehnične zahteve za digitalni tahograf in tahografske kartice. Za AETR države je bilo v pogajanjih pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo v Ženevi s pogodbenimi strankami dogovorjeno prehodno obdobje. Datum pričetka veljavnosti za države AETR, kot modificirano z uvedbo digitalnega tahografa, je 2010.
Kaj je voznikova kartica?
Voznikova kartica je pametna kartica, katero je potrebno uporabljati ob vsakodnevnem prevzemu vozila, opremljenega z digitalnim tahografom. Shranjuje vse voznikove aktivnosti in ima povprečno kapaciteto pomnilnika 28 delovnih dni.
Kaj je kartica podjetja?
Kartica podjetja je pametna kartica, ki jo transportnemu podjetju izda pristojni organ države članice, v kateri ima podjetje sedež. Kartica podjetja je namenjena za prenos podatkov, shranjenih v masovnem pomnilniku tahografa in za zaklepanje podatkov, ki pripadajo podjetju, s ciljem preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov.
Kaj je kontrolna kartica?
Kontrolna kartica je pametna kartica, ki se izda nadzornemu uradniku ali nadzornemu organu in daje dostop do vseh podatkov, shranjenih v digitalnem tahografu. Omogoča tudi prenos podatkov.
Kaj je kartica preizkuševališča?
Kartica preizkuševališča je pametna kartica, ki se v osnovi izdaja pooblaščenim delavnicam za tahografe in/ali njihovim tehnikom za vgradnjo, aktiviranje, kalibriranje, kontrolo in prenos digitalnih tahografov. Kartica preizkuševališča je edina kartica, ki se izda z varnostno PIN kodo.
Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?
Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu - VU) ne spremeni pravil izvrševanja.
Ali bodo v prihodnosti obstajali samo digitalni tahografi?
Z nastopom veljavnosti Uredbe (ES) št. 2135/98 se vsa novo registrirana vozila opremlja samo z digitalnimi tahografi. Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nekaj let podjetja delovala z mešanimi voznimi parki, torej tako z analognimi kot z digitalnimi tahografi. V AETR državah se je analogne tahografe v vozila lahko vgrajevalo do leta 2010.
Koliko stane digitalni tahograf?
Za informacije glede cene digitalnega tahografa in ostalih značilnosti opreme za zapisovanje se obrnite na našo tehnično službo (080 82 46 ali info@tahocenter.si).
Ali se podatke masovnega pomnilnika enote v vozilu (VU) lahko prenese?
Da. Z uporabo vmesnika za prenos se lahko podatke masovnega pomnilnika prenese na zunanji medij za shranjevanje podatkov. Za dostop je potrebna kartica podjetja, kartica preizkuševališča ali kontrolna kartica. Voznikova kartica ne daje dostopa za prenos podatkov.
Ali lahko vsakdo dostopa do podatkov, shranjenih v digitalnem tahografu?
Dostop do masovnega pomnilnika enote v vozilu (VU) je možen samo z uporabo veljavne tahografske pametne kartice. Pravice za dostop so za imetnike različnih kartic različne. Če do pomnilnika enote v vozilu (VU) dostopa oseba brez kartice, so podatki na voljo samo prek izpiskov ali zaslona, vendar bodo v tem primeru imena in številke kartic skrite.
Ali bo potrebno EU zakonodajo prenesti v nacionalne zakonodaje?
Od pristojnih organov v državah se zahteva, da sprejmejo ustrezne odločitve, z namenom ustvarjanja potrebne infrastrukture za implementacijo digitalnega tahografa. Sicer pa je splošno načelo, da je prepovedano pretvoriti ES Uredbe v nacionalne zakonodaje, saj se neposredno uporabljajo ES Uredbe.
Ali v Evropi lahko obstajajo razlike v implementaciji?
Da. ES Uredbe opredeljujejo natančno funkcijo opreme. Vendar pa so pogoji za potrebno infrastrukturo podani kot ogrodje. Nacionalna zakonodaja bo tista, ki bo potem bolj specifično urejala infrastrukturo. Zaradi tega je verjetno, da bo med državami članicami nekaj razlik.
Katera pravila veljajo v AETR državah?
V AETR državah veljajo AETR pravila. Od dne 16. junija 2010 naprej se za AETR države zahteva prehod na digitalne tahografe za vsa novo registrirana vozila.
Kaj digitalni tahograf zapisuje?
Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije sistema tahografa.